Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 19.01.2020 19:23:20 

Místní organizace Českého rybářského svazu Vlašim

Aktuality
Facebook

Dne 9.3.2019 se za účasti 51 členů z 290 (17,6%) uskutečnila Výroční členská schůze. Usnesení, rozpočet a zpráva DK A LRU zde:

 

  

 

 

Dne 10.3.2018 se za účasti 48 členů z 291 (16,5%) uskutečnila Výroční členská schůze, Usnesení a rozpočet na rok 2018 zde:

U S N E S E N Í

Výroční členské schůze místní organizace Českého rybářského svazu Vlašim konané dne 10.3.2018, které vzešlo z přednesených zpráv o činnosti, diskusních příspěvků a plánů pro rok 2018.

A) Zvolila na čtyřleté funkční období (2018 – 2022):

    1. Členy výboru MO: Ladislav Vondráček, Aleš Truhlář, Zdeněk Peroutka, Josef Kuklík, Stanislav Zákostelný, Jiří Mašín, Karel Vladyka, Zdeněk Partyka, Patrik Truhlář, Viktor Herwig, František Vobecký, Petr Jindrák

    2. Členy Dozorčí komise: Petr Holeček st., Zdeněk Jindrák, Plachý Jaroslav

B) Bere na vědomí:

     1.   Zprávu mandátové komise

     2.   Zprávu dozorčí komise

     3.   Zprávu o plnění rozpočtu místní organizace za rok 2017

C) Schvaluje:

     1.  Zprávy o činnosti místní organizace za rok 2017

     2.  Účetní zprávu za rok 2017

     3.  Rozpočet místní organizace na rok 2018

     4. Delegáta místní organizace na konferenci SÚS (Ladislav Vondráček), jeho náhradníka (Aleš Truhlář) a navrhuje delegáta do republikového sněmu (Ladislav Vondráček) a vyslovuje plnou podporu kandidatuře pana Dušana Hýbnera na předsedu ČRS a podporuje vytvoření Fondu na nákup vodních ploch při SÚS.

D) Ukládá výboru místní organizace:

1. Ve své práci vycházet z plánu práce, plánu hospodaření a usnesení, které byly schváleny touto schůzí.

              2.   Zachovat společný rybolov a svojí činností podporovat jednotu ČRS.

              3.  Zápisné u nových členů se stanovuje na 200 Kč. Členský pracovní příspěvek plní nový člen v tomto roce pro příští rok.

       4. Členský pracovní příspěvek člena pro rok 2018 činí 10 hod. Pracovní příspěvek se plní převážně v období jarních a podzimních brigád. Možnost jeho plnění v jiném termínu je možno dohodnout na výboru místní organizace. Od příspěvku jsou osvobozeni členové v plném invalidním důchodu, ZTP, ZTP-P, ženy, mládež do 18-ti let včetně (ročník 2000 a mladší), členové výboru MO a DK MO Vlašim, aktivní závodníci závodící za MO Vlašim v soutěžích družstev a ostatní od 62 let věku včetně (ročník narození 1956 a starší). O případném dalším zproštění rozhoduje na základě žádosti výbor místní organizace. Pracovní příspěvek je možno nahradit finančně (§ 4 odst. 2 písmeno d Stanov ČRS) a to částkou 50 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

5.  Rekreační pobyt členů v našem rekreačním zařízení na Slapech bude v roce 2018 při týdenním pobytu v jedné buňce účtován za 1100 Kč. Rezervace termínů na hlavní sezónu se provádí od začátku roku a musí být zaplacena do konce měsíce května. V případě, že bude buňka pro týdenní pobyt neobsazena, pronajme se členovi na víkend za 400 Kč. Pobyt nečlenů bude účtován zvýšením poplatku o 100%. Spotřebovaná elektrická energie se účtuje zvlášť a to částkou 10 Kč za 1 kWh. Pro rok 2018 bude umožněn pobyt členům ČRS z jiných MO za stejných finančních podmínek jako členům MO Vlašim. Rezervace termínů pro nečleny MO Vlašim je možná od 19.4.2018.

      6.  Místenky na revír 411 105 Sedlický potok 1 – Vodárenská předzdrž Němčice budou vydávány členům za podmínek:

                10ks časových místenek bude vydáváno v pondělí od 16:00 do 17:00 hod. a ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod. ve výdejně povolenek v Domě rybářů na základě předložení členského průkazu MO Vlašim podle pravidla: 1 rybář (případně jeho zástupce) – 1 členský průkaz – 1 místenka na 1 termín. Volné termíny je možné zamlouvat vždy ve čtvrtek v době výdejních hodin ve výdejně povolenek. Termín odevzdání místenky zpět výdejci je nejpozději  1 hodinu před zahájením výdeje v následujícím termínu (místenka vydaná ve čtvrtek musí být vrácena nejpozději v 15:00 následující pondělí a místenka vydaná v pondělí musí být vrácena nejpozději v 15:00 následující čtvrtek výdejci). Tímto způsobem má každý rybář nárok na zamluvení termínu místenky maximálně šestkrát za kalendářní rok! V případě neodevzdání místenky v termínu nebude místenka v kalendářním roce tomuto členovi již vydána a zamluvené termíny tohoto člena budou stornovány. V případě neobjednané místenky bude tato vydána prvnímu členovi, který se ve výdejní dobu dostaví k výdejci a tento termín nebude započítáván členovi do kvóty 6 ks místenek za kalendářní rok. První výdejní den je 15.3.2018.

      7. Stanovuje se poplatek za odevzdání nedostatečně vyplněného nebo nevyplněného případně pozdě odevzdaného Sumáře úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu) ve vracené Povolence k lovu ryb na 100Kč. Poplatek bude zaplacen při placení členského příspěvku. Poplatek slouží na uhrazení zvýšených administrativních nákladů vynaložených na dodatečné zpracování. V případě neuhrazení nebude vydána členovi povolenka k lovu ryb. Řádně vyplněný Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu) ve vracené Povolence k lovu ryb za rok 2018 je nutné vrátit zpět výdejci povolenek nejpozději do 15. 1. 2019.

8. Stanovit pro rok 2019 nejmenší lovnou míru okouna říčního na revíru 411 006 Blanice Vlašimská 1 a 2 na 20cm, stanovit nejmenší lovnou míru lína obecného na revíru 411 006 Blanice Vlašimská 1 a 2 na 30 cm a omezit denní úlovek lína obecného na revíru 411 006 Blanice Vlašimská 1 a 2 na 3ks denně. Stanovuje na revíru 411 006 Blanice Vlašimská 1 a 2 toto pravidlo: Přisvojením si 2ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen a sumec) nebo jejich kombinace končí na tomto revíru denní lov a tato rozhodnutí sdělit SÚS pro uvedení v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva pro rok 2019.

9. Usilovat o udržení stávajících zařízení místní organizace. Současný majetek dále zvelebovat a pro budoucnost zajistit jeho právní zabezpečení proti případnému zneužití v neprospěch ČRS.

 

10. Dohlížet na čistotu vody v revírech a chovných zařízeních. Na tomto úseku spolupracovat s Českým svazem ochránců přírody a odborem Životního prostředí Městského úřadu Vlašim.

 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Vlašim
       
R O Z P O Č E T   na rok 2018
       
I. Příjmy a výnosy celkem 452 000 Kč
  A. Činnost organizace - správa:  
    - příspěvkové známky 110 000 Kč
    - zápisné, legitimace 5 000 Kč
    - příspěvek SÚS na závodní činnost 4 300 Kč
    - úhrada za neodpracovaný pracovní příspěvek 52 000 Kč
    - úrok od banky z běžného účtu 50 Kč
    - jiné příjmy 25 000 Kč
    Celkem 196 350 Kč
  B. Rekreační zařízení MO:  
    - nájemné za užívání chaty 20 000 Kč
    - úhrada nájemců za spotřebovanou elektřinu 5 000 Kč
    Celkem 25 000 Kč
  C. Rybochovné zařízení a revíry:  
    - plánované zarybnění revírů od SÚS 168 150 Kč
    - plánovaná režie na revírech od SÚS 37 500 Kč
    - odměna za výdej a zpracování povolenek od SÚS + RS 25 000 Kč
    Celkem 230 650 Kč
II. Výdaje a náklady celkem 452 000 Kč
  A. Činnost organizace - správa:  
    - odvod z příspěvkových známek SÚS 58 000 Kč
    - pojištění, bankovní poplatky 7 500 Kč
    - poštovné, telefon 7 500 Kč
    - schůzová činnost 200 Kč
    - školení funkcionářů 200 Kč
    - kancelářské potřeby 200 Kč
    - ostatní výdaje 200 Kč
    - cestovné na řízení MO 1 500 Kč
    - odměny vč. daně + slevy povolenek 60 000 Kč
    - odměny za práci vč. daně celkem 30 000 Kč
    - závodní činnost a mládež 30 000 Kč
    - el. energie 30 000 Kč
    - údržba Domu rybářů čp. 436 vč. odměn 1 500 Kč
    Celkem 226 800 Kč
  B. Rekreační zařízení MO:  
    - údržba chaty a buňky 6 000 Kč
    - pojištění, daň, odvoz odpadu 3 000 Kč
    - elektrická energie 6 000 Kč
    - cestovné 3 000 Kč
    - odměna za výdej poukazů 2 500 Kč
    Celkem 20 500 Kč
  C. Rybochovná zařízení a revíry:  
    - nákup plůdku a násad včetně dopravy 175 000 Kč
    - cestovné 7 500 Kč
    - odměna za výdej a zpracování povolenek 14 000 Kč
    - krmivo pro ryby 2 000 Kč
    - nájemné 4 200 Kč
    - nákup pracovního nářadí 1 000 Kč
    - náklady na údržbu rybářských a hosp. budov 1 000 Kč
    Celkem 204 700 Kč
III. Rozdíl: + zisk  - ztráta 0 Kč

 

 

VÝBOR MO ČRS VLAŠIM

SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SVÉ ČLENY K ÚČASTI NA VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI V SOBOTU 10.3.2018 OD 8:30 HOD. V SÁLE VLAŠIMSKÉHO KINA.

Výroční členská schůze 2018

Program:

 

 1. Zahájení  
 2. Schválení způsobu volby (tajně/aklamací)
 3. Schválení programu schůze
 4. Volba volební, návrhové a mandátové komise
 5. Volba členů výboru
 6. Volba členů Dozorčí komise
 7. Volba delegáta a jeho náhradníka na konferenci SÚS, návrh delegáta do republikového sněmu

 Zprávy:

 • Zpráva mandátové komise
 • Zpráva o činnosti MO za rok 2017
 • Účetní zpráva
 • Zpráva dozorčí komise
 • Mládež a sportovní činnost
 • Zpráva hospodáře

8. Návrh rozpočtu na rok 2018

9. Návrh usnesení

10. Diskuze

11. Schválení usnesení

12. Závěr

 

 Dne 11.3.2017 se v sále stálého kina ve Vlašimi konala Výroční členská schůze. Zúčastnilo se 53 našich členů z 293 (18,1%) a 2 hosté. Usnesení a rozpočet pro rok 2017 zde:

 

 U S N E S E N Í

Výroční členské schůze Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Vlašim konané dne 11.3.2017, které vzešlo z přednesených zpráv o činnosti, diskusních příspěvků a plánů pro rok 2017.

A) Bere na vědomí:

     1.   Zprávu mandátové komise

     2.   Zprávu dozorčí komise

     3.   Zprávu o plnění rozpočtu místní organizace za rok 2016

B) Schvaluje:

     1.  Zprávy o činnosti místní organizace za rok 2016

     2.  Účetní zprávu za rok 2016

     3.  Rozpočet místní organizace na rok 2017

C) Ukládá výboru místní organizace:

1. Ve své práci vycházet z plánu práce, plánu hospodaření a usnesení, které byly schváleny touto schůzí.

             2.   Zachovat společný rybolov a svojí činností podporovat jednotu ČRS.

             3.  Zápisné u nových členů se stanovuje na 200 Kč. Členský pracovní příspěvek plní nový člen v tomto roce pro příští rok.

       4. Členský pracovní příspěvek člena pro rok 2017 činí 10 hod. Pracovní příspěvek se plní převážně v období jarních a podzimních brigád. Možnost jeho plnění v jiném termínu je možno dohodnout na výboru místní organizace. Od příspěvku jsou osvobozeni členové v plném invalidním důchodu, ZTP, ZTP-P, ženy, mládež do 18-ti let včetně (ročník 1999 a mladší), členové výboru a DK MO Vlašim, aktivní závodníci závodící za MO Vlašim v soutěžích družstev a ostatní od 62 let věku včetně (ročník narození 1955 a starší). O případném dalším zproštění rozhoduje na základě žádosti výbor místní organizace. Pracovní příspěvek je možno nahradit finančně (§ 4 odst. 2 písmeno d Stanov ČRS) a to částkou 50 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

5. Rekreační pobyt členů MO Vlašim v našem rekreačním zařízení na Slapech bude v roce 2017 při týdenním pobytu v jedné buňce účtován částkou 1100 Kč. Rezervace termínů na hlavní sezónu se provádí od začátku roku a částka za pobyt musí být uhrazena do konce měsíce května. V případě, že bude buňka pro týdenní pobyt neobsazena, pronajme se členovi na víkend za 400 Kč. Pobyt nečlenů ČRS bude účtován zvýšením poplatku o 100%. Spotřebovaná elektrická energie se účtuje zvlášť a to částkou 10 Kč za 1 kWh. Pro rok 2017 bude umožněn pobyt členům ČRS jiných MO za stejných finančních podmínek jako členům MO Vlašim.

      6.  Místenky na revír 411 105 Sedlický potok 1 – Vodárenská předzdrž Němčice budou vydávány členům za podmínek:

                10ks časových místenek bude vydáváno v pondělí od 16:00 do 17:00 hod. a ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod. ve výdejně povolenek v Domě rybářů na základě předložení členského průkazu MO Vlašim podle pravidla: 1 rybář (případně jeho zástupce) – 1 členský průkaz – 1 místenka na 1 termín. Volné termíny je možné zamlouvat vždy ve čtvrtek v době výdejních hodin ve výdejně povolenek. Termín odevzdání místenky zpět výdejci je nejpozději  1 hod. před zahájením výdeje v následujícím termínu (místenka vydaná ve čtvrtek musí být vrácena nejpozději v 15:00 následující pondělí a místenka vydaná v pondělí musí být vrácena nejpozději v 15:00 následující čtvrtek výdejci). Tímto způsobem má každý rybář nárok na zamluvení termínu místenky maximálně šestkrát za kalendářní rok! V případě neodevzdání místenky v termínu nebude místenka v kalendářním roce tomuto členovi již vydána a zamluvené termíny tohoto člena budou stornovány. V případě neobjednané místenky bude tato vydána prvnímu členovi, který se ve výdejní dobu dostaví k výdejci a tento termín nebude započítáván členovi do kvóty 6ks místenek za kalendářní rok. První výdejní den je 16.3.2017.

7. Stanovuje se poplatek za odevzdání nedostatečně vyplněného nebo nevyplněného případně pozdě odevzdaného Sumáře úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu) ve vracené Povolence k lovu ryb na 100 Kč. Poplatek bude zaplacen při placení členského příspěvku. Poplatek slouží na uhrazení zvýšených administrativních nákladů vynaložených na dodatečné zpracování. V případě neuhrazení nebude vydána členovi povolenka k lovu ryb. Řádně vyplněný Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu) ve vracené Povolence k lovu ryb za rok 2017 je nutné vrátit zpět výdejci povolenek nejpozději do 15. 1. 2018.

8. Stanovit pro rok 2018 nejmenší lovnou míru okouna říčního na revíru 411 006 Blanice Vlašimská 1 a 2 na 20cm a toto rozhodnutí sdělit SÚS pro uvedení v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva pro rok 2018.

9. Usilovat o udržení stávajících zařízení místní organizace. Současný majetek dále zvelebovat a pro budoucnost zajistit jeho právní zabezpečení proti případnému zneužití v neprospěch ČRS.

10. Dohlížet na čistotu vody v revírech a chovných zařízeních. Na tomto úseku spolupracovat s Českým svazem ochránců přírody a odborem Životního prostředí Městského úřadu Vlašim.

 

 

 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Vlašim
       
R O Z P O Č E T   na rok 2017
       
I. Příjmy a výnosy celkem 435 850 Kč
  A. Činnost organizace - správa:  
    - příspěvkové známky 110 000 Kč
    - zápisné, legitimace 5 000 Kč
    - příspěvek SÚS na závodní činnost 3 000 Kč
    - úhrada za neodpracovaný pracovní příspěvek 52 000 Kč
    - úrok od banky z běžného účtu 200 Kč
    - jiné příjmy 10 000 Kč
    Celkem 180 200 Kč
  B. Rekreační zařízení MO:  
    - nájemné za užívání chaty 20 000 Kč
    - úhrada nájemců za spotřebovanou elektřinu 5 000 Kč
    Celkem 25 000 Kč
  C. Rybochovné zařízení a revíry:  
    - plánované zarybnění revírů od SÚS 168 150 Kč
    - plánovaná režie na revírech od SÚS 37 500 Kč
    - odměna za výdej a zpracování povolenek od SÚS + RS 25 000 Kč
    Celkem 230 650 Kč
II. Výdaje a náklady celkem 435 550 Kč
  A. Činnost organizace - správa:  
    - odvod z příspěvkových známek SÚS 58 000 Kč
    - pojištění, bankovní poplatky 9 000 Kč
    - poštovné, telefon 6 000 Kč
    - schůzová činnost 200 Kč
    - školení funkcionářů 200 Kč
    - kancelářské potřeby 200 Kč
    - ostatní výdaje 250 Kč
    - cestovné na řízení MO 1 500 Kč
    - odměny vč. daně + slevy povolenek 55 000 Kč
    - odměny za práci vč. daně celkem 30 000 Kč
    - závodní činnost a mládež 25 000 Kč
    - el. energie 22 000 Kč
    - údržba Domu Rybářů čp. 436 vč. odměn 1 500 Kč
    Celkem 208 850 Kč
  B. Rekreační zařízení MO:  
    - údržba chaty a buňky 5 000 Kč
    - pojištění, daň, odvoz odpadu 3 000 Kč
    - elektrická energie 7 000 Kč
    - cestovné 3 000 Kč
    - odměna za výdej poukazů 2 500 Kč
    Celkem 20 500 Kč
  C. Rybochovná zařízení a revíry:  
    - nákup plůdku a násad včetně dopravy 175 000 Kč
    - cestovné 8 000 Kč
    - odměna za výdej a zpracování povolenek 14 000 Kč
    - krmivo pro ryby 1 000 Kč
    - nájemné 4 200 Kč
    - nákup pracovního nářadí 2 000 Kč
    - náklady na údržbu rybářských a hosp. budov 2 000 Kč
    Celkem 206 200 Kč
III. Rozdíl: + zisk  - ztráta 300 Kč

 

 

 

Skvělého výsledku na Mezinárodním mistrovství Slovenska juniorů LRU přívlač v kategorii U14 dosáhla vlašimská závodnice Daniela Truhlářová. Závod se konal v sobotu 2.7.2016 na říčce Hadlovce v Prievidzi. Tento výborný výsledek byl podpořen i výsledky ostatních reprezentantů České republiky. Na stupních vítězů Danielu doplnil druhý Filip Ráža z Plzně a třetí Jakub Záleský z Vodňan. Reprezentanti ČR se neztratili ani v kategorii U18, kde skončil na druhém místě Jan Hypš z Prahy a třetí místo obsadil Filip Musil z Tábora.

POZOR, ZMĚNY PLATNÉ OD 16.6.2016

(podle vyhlášky č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 • Plošné zvýšení míry kapra na 40 cm na všech revírech (pstruhových i mimopstruhových)
 • Hájení okouna říčního od 1. ledna do 15. června na všech mimopstruhových revírech
 • Hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince
 •  

Dne 5.3.2016 se v sále vlašimského kina konala Výroční členská schůze. Zúčastnilo se 50 našich členů z 301 (16,61%) a 2 hosté. Usnesení a rozpočet pro rok 2016 zde:

 U S N E S E N Í

Výroční členské schůze Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Vlašim konané dne 5.3.2016, které vzešlo z přednesených zpráv o činnosti, diskusních příspěvků a plánů pro rok 2016.

A) Bere na vědomí:

     1.   Zprávu mandátové komise

     2.   Zprávu dozorčí komise

     3.   Zprávu o plnění rozpočtu místní organizace za rok 2015

B) Schvaluje:

     1.  Zprávy o činnosti místní organizace za rok 2015

     2.  Účetní zprávu za rok 2015

     3.  Rozpočet místní organizace na rok 2016

C) Ukládá výboru místní organizace:

1. Ve své práci vycházet z plánu práce, plánu hospodaření a usnesení, které byly schváleny touto schůzí.

             2.   Zachovat společný rybolov a svojí činností podporovat jednotu ČRS.

             3.  Zápisné u nových členů se stanovuje na 200 Kč. Členský pracovní příspěvek plní nový člen v tomto roce pro příští rok.

       4. Členský pracovní příspěvek člena pro rok 2016 činí 10 hod. Pracovní příspěvek se plní převážně v období jarních a podzimních brigád. Možnost jeho plnění v jiném termínu je možno dohodnout na výboru místní organizace. Od příspěvku jsou osvobozeni členové v plném invalidním důchodu, ZTP, ZTP-P, ženy, mládež do 18-ti let včetně (ročník 1998 a mladší), členové výboru a DK MO Vlašim, aktivní závodníci závodící za MO Vlašim v soutěžích družstev a ostatní od 62 let věku včetně (ročník narození 1954 a starší). O případném dalším zproštění rozhoduje na základě žádosti výbor místní organizace. Pracovní příspěvek je možno nahradit finančně (§ 4 odst. 2 písmeno d Stanov ČRS) a to částkou 50 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

5. Rekreační pobyt členů v našem rekreačním zařízení na Slapech bude v roce 2016 při týdenním pobytu v jedné buňce účtován za 1100 Kč. Rezervace termínů na hlavní sezónu se provádí od začátku roku a musí být zaplacena do konce měsíce května. V případě, že bude buňka pro týdenní pobyt neobsazena, pronajme se členovi na víkend za 400 Kč. Pobyt nečlenů bude účtován zvýšením poplatku o 100%. Spotřebovaná elektrická energie se účtuje zvlášť a to částkou 10 Kč za 1 kWh. Pro rok 2016 bude umožněn pobyt členům MO Soutice za stejných finančních podmínek jako členům MO Vlašim. Rezervace termínů pro nečleny MO Vlašim je možná od 16. 4. 2016.

      6.  Místenky na revír 411 105 Sedlický potok 1 – Vodárenská předzdrž Němčice budou vydávány členům za podmínek:

                10ks časových místenek bude vydáváno v pondělí od 18:00 do 19:00 hod. a ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod. ve výdejně povolenek v Domě rybářů na základě předložení členského průkazu MO Vlašim podle pravidla: 1 rybář (případně jeho zástupce) – 1 členský průkaz – 1 místenka na 1 termín. Volné termíny je možné zamlouvat vždy ve čtvrtek v době výdejních hodin ve výdejně povolenek. Termín odevzdání místenky zpět výdejci je nejpozději  1 hod. před zahájením výdeje v následujícím termínu (místenka vydaná ve čtvrtek musí být vrácena nejpozději v 17:00 následující pondělí a místenka vydaná v pondělí musí být vrácena nejpozději v 15:00 následující čtvrtek výdejci). Tímto způsobem má každý rybář nárok na zamluvení termínu místenky maximálně šestkrát za kalendářní rok! V případě neodevzdání místenky v termínu nebude místenka v kalendářním roce tomuto členovi již vydána a zamluvené termíny tohoto člena budou stornovány. V případě neobjednané místenky bude tato vydána prvnímu členovi, který se ve výdejní dobu dostaví k výdejci a tento termín nebude započítáván členovi do kvóty 5ks místenek za kalendářní rok. První výdejní den je 10.3.2016.

7. Stanovuje se poplatek za odevzdání nedostatečně vyplněného nebo nevyplněného případně pozdě odevzdaného Sumáře úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu) ve vracené Povolence k lovu ryb na 100 Kč. Poplatek bude zaplacen při placení členského příspěvku. Poplatek slouží na uhrazení zvýšených administrativních nákladů vynaložených na dodatečné zpracování. V případě neuhrazení nebude vydána členovi povolenka k lovu ryb. Řádně vyplněný Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu) ve vracené Povolence k lovu ryb za rok 2016 je nutné vrátit zpět výdejci povolenek nejpozději do 15. 1. 2017.

8. Stanovit pro rok 2017 nejmenší lovnou míru kapra na revíru 411 006 Blanice Vlašimská 1 a 2 na 40cm a toto rozhodnutí sdělit SÚS pro uvedení v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva pro rok 2017.

9. Usilovat o udržení stávajících zařízení místní organizace. Současný majetek dále zvelebovat a pro budoucnost zajistit jeho právní zabezpečení proti případnému zneužití v neprospěch ČRS.

 

10. Dohlížet na čistotu vody v revírech a chovných zařízeních. Na tomto úseku spolupracovat s Českým svazem ochránců přírody a odborem Životního prostředí Městského úřadu Vlašim.

 

 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Vlašim
       
R O Z P O Č E T   na rok 2016  
       
I. Příjmy a výnosy celkem 438 450 Kč
  A. Činnost organizace - správa:  
    - příspěvkové známky 110 000 Kč
    - zápisné, legitimace 7 000 Kč
    - příspěvek SÚS na závodní činnost 6 000 Kč
    - úhrada za neodpracovaný pracovní příspěvek 45 000 Kč
    - úrok od banky z běžného účtu 100 Kč
    - jiné příjmy 10 000 Kč
    Celkem 178 100 Kč
  B. Rekreační zařízení MO:  
    - nájemné za užívání chaty 30 000 Kč
    - úhrada nájemců za spotřebovanou elektřinu 8 000 Kč
    Celkem 38 000 Kč
  C. Rybochovné zařízení a revíry:  
    - plánované zarybnění revírů od SÚS 160 000 Kč
    - plánovaná režie na revírech od SÚS 37 350 Kč
    - odměna za výdej a zpracování povolenek od SÚS + RS 25 000 Kč
    Celkem 222 350 Kč
II. Výdaje a náklady celkem 438 300 Kč
  A. Činnost organizace - správa:  
    - odvod z příspěvkových známek SÚS 58 000 Kč
    - pojištění, bankovní poplatky 8 500 Kč
    - poštovné, telefon 3 600 Kč
    - schůzová činnost 200 Kč
    - školení funkcionářů 200 Kč
    - kancelářské potřeby 200 Kč
    - ostatní výdaje 200 Kč
    - cestovné na řízení MO 1 500 Kč
    - odměny vč. daně + slevy povolenek 55 000 Kč
    - odměny za práci vč. daně celkem 23 000 Kč
    - závodní činnost a mládež 25 000 Kč
    - el. energie 19 500 Kč
    - údržba Domu Rybářů čp. 436 vč. odměn 2 500 Kč
    Celkem 197 400 Kč
  B. Rekreační zařízení MO:  
    - údržba chaty a buňky 10 000 Kč
    - pojištění, daň, odvoz odpadu 3 000 Kč
    - elektrická energie 7 000 Kč
    - cestovné 3 000 Kč
    - odměna za výdej poukazů 2 500 Kč
    Celkem 25 500 Kč
  C. Rybochovná zařízení a revíry:  
    - nákup plůdku a násad včetně dopravy 180 000 Kč
    - cestovné 7 000 Kč
    - odměna za výdej a zpracování povolenek 14 000 Kč
    - krmivo pro ryby 200 Kč
    - nájemné 4 200 Kč
    - nákup pracovního nářadí 5 000 Kč
    - náklady na údržbu rybářských a hosp. budov 5 000 Kč
    Celkem 215 400 Kč
III. Rozdíl: + zisk  - ztráta 150 Kč

 

Dne 14.3.2015 se konala Výroční členská schůze v sále stálého kina ve Vlašimi za účasti 59 členů z celkem 283 (účast 20,85%). Usnesení a rozpočet pro rok 2015 zde:

 U S N E S E N Í

Výroční členské schůze Českého rybářského svazu místní organizace Vlašim konané dne 14.3.2015 , které vzešlo z přednesených zpráv o činnosti, diskusních příspěvků a plánů pro rok 2015.

A) Bere na vědomí:

     1.   Zprávu mandátové komise

     2.   Zprávu dozorčí komise

     3.   Zprávu o plnění rozpočtu místní organizace za rok 2014

B) Schvaluje:

     1.  Zprávy o činnosti místní organizace za rok 2014

     2.  Účetní zprávu za rok 2014

     3.  Rozpočet místní organizace na rok 2015

C) Ukládá výboru místní organizace:

1. Ve své práci vycházet z plánu práce, plánu hospodaření a usnesení, které byly schváleny touto schůzí.

             2.   Zachovat společný rybolov a svojí činností podporovat jednotu ČRS.

             3.  Zápisné u nových členů se stanovuje na 200 Kč. Členský pracovní příspěvek plní nový člen v tomto roce pro příští rok.

       4. Členský pracovní příspěvek člena pro rok 2015 činí 10 hod. Pracovní příspěvek se plní převážně v období jarních a podzimních brigád. Možnost jeho plnění v jiném termínu je možno dohodnout na výboru místní organizace. Od příspěvku jsou osvobozeni členové v plném invalidním důchodu, ZTP, ZTP-P, ženy, mládež do 18-ti let včetně, aktivní závodníci závodící za MO Vlašim v soutěžích družstev a ostatní od 62 let věku včetně (platí pro rok, kdy je dosaženo daného věku). O případném dalším zproštění rozhoduje na základě žádosti výbor místní organizace. Pracovní příspěvek je možno nahradit finančně (§ 4 odst. 2 písmeno d Stanov ČRS) a to částkou 50 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

5. Rekreační pobyt členů v našem rekreačním zařízení na Slapech bude v roce 2015 při týdenním pobytu v jedné buňce účtován za 1100 Kč. Rezervace termínů na hlavní sezónu se provádí od začátku roku a musí být zaplacena do konce měsíce května. V případě, že bude buňka pro týdenní pobyt neobsazena, pronajme se členovi na víkend za 400 Kč. Pobyt nečlenů bude účtován zvýšením poplatku o 100%. Spotřebovaná elektrická energie se účtuje zvlášť a to částkou 10 Kč za 1 kWh. Pro rok 2015 bude umožněn pobyt členům MO Soutice za stejných finančních podmínek jako členům MO Vlašim. Rezervace termínů pro nečleny MO Vlašim je možná od 16. 4. 2015.

      6.  Místenky na revír 411 105 Sedlický potok 1 – Vodárenská předzdrž Němčice budou vydávány členům za podmínek:

                10ks časových místenek bude vydáváno v pondělí od 18:00 do 19:00 hod. a ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod. ve výdejně povolenek v Domě rybářů na základě předložení členského průkazu MO Vlašim podle pravidla: 1 rybář (případně jeho zástupce) – 1 členský průkaz – 1 místenka na 1 termín. Volné termíny je možné zamlouvat vždy ve čtvrtek v době výdejních hodin ve výdejně povolenek. Termín odevzdání místenky zpět výdejci je nejpozději do 15:00 hod. před zahájením výdeje v následujícím termínu (místenka vydaná ve čtvrtek musí být vrácena nejpozději v 15:00 následující pondělí a místenka vydaná v pondělí musí být vrácena nejpozději v 15:00 následující čtvrtek výdejci). Tímto způsobem má každý rybář nárok na zamluvení termínu místenky maximálně pětkrát za kalendářní rok! V případě neodevzdání místenky v termínu nebude místenka v kalendářním roce tomuto členovi již vydána a zamluvené termíny tohoto člena budou stornovány. V případě neobjednané místenky bude tato vydána 1. členovi, který se ve výdejní dobu dostaví k výdejci a tento termín nebude započítáván členovi do kvóty 5ks místenek za kalendářní rok. První výdejní den je 19. 3. 2015.

7. Stanovuje se poplatek za odevzdání nedostatečně vyplněného nebo nevyplněného případně pozdě odevzdaného Sumáře úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu) ve vracené Povolence k lovu ryb na 100 Kč. Poplatek bude zaplacen při placení členského příspěvku. Poplatek slouží na uhrazení zvýšených administrativních nákladů vynaložených na dodatečné zpracování. V případě neuhrazení nebude vydána členovi povolenka k lovu ryb. Řádně vyplněný Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu) ve vracené Povolence k lovu ryb za rok 2015 je nutné vrátit zpět výdejci povolenek nejpozději do 15. 1. 2016.

8. Stanovit pro rok 2016 nejmenší lovnou míru kapra na revíru 411 006 Blanice Vlašimská 1 a 2 na 40cm a toto rozhodnutí sdělit SÚS pro uvedení v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva pro rok 2016.

9. Usilovat o udržení stávajících zařízení místní organizace. Současný majetek dále zvelebovat a pro budoucnost zajistit jeho právní zabezpečení proti případnému zneužití v neprospěch ČRS.

10. Dohlížet na čistotu vody v revírech a chovných zařízeních. Na tomto úseku spolupracovat s Českým svazem ochránců přírody a odborem Životního prostředí Městského úřadu Vlašim.

 

Český rybářský svaz místní organizace Vlašim  
       
R O Z P O Č E T   na rok 2015  
       
I. Příjmy a výnosy celkem 454 900 Kč
  A. Činnost organizace - správa:  
    - příspěvkové známky 110 000 Kč
    - zápisné, legitimace 4 500 Kč
    - příspěvek SÚS na závodní činnost 4 000 Kč
    - úhrada za neodpracovaný pracovní příspěvek 40 000 Kč
    - úrok od banky z běžného účtu 50 Kč
    - jiné příjmy 15 000 Kč
    Celkem 173 550 Kč
  B. Rekreační zařízení MO:  
    - nájemné za užívání chaty 40 000 Kč
    - úhrada nájemců za spotřebovanou elektřinu 11 000 Kč
    Celkem 51 000 Kč
  C. Rybochovné zařízení a revíry:  
    - plánované zarybnění revírů od SÚS 160 000 Kč
    - plánovaná režie na revírech od SÚS 37 350 Kč
    - odměna za výdej a zpracování povolenek od SÚS + RS 33 000 Kč
    Celkem 230 350 Kč
II. Výdaje a náklady celkem 454 900 Kč
  A. Činnost organizace - správa:  
    - odvod z příspěvkových známek SÚS 60 000 Kč
    - pojištění, bankovní poplatky 7 600 Kč
    - poštovné, telefon 3 600 Kč
    - schůzová činnost 200 Kč
    - školení funkcionářů 200 Kč
    - kancelářské potřeby 200 Kč
    - ostatní výdaje 200 Kč
    - cestovné na řízení MO 2 000 Kč
    - odměny vč. daně + slevy povolenek 60 000 Kč
    - odměny za práci vč. daně celkem 20 000 Kč
    - závodní činnost a mládež 22 000 Kč
    - el. energie 23 000 Kč
    - údržba Domu Rybářů čp. 436 vč. odměn 2 500 Kč
    Celkem 201 500 Kč
  B. Rekreační zařízení MO:  
    - údržba chaty a buňky 25 000 Kč
    - pojištění, daň, odvoz odpadu 3 000 Kč
    - elektrická energie 8 000 Kč
    - cestovné 5 000 Kč
    - odměna za výdej poukazů 2 500 Kč
    Celkem 43 500 Kč
  C. Rybochovná zařízení a revíry:  
    - nákup plůdku a násad včetně dopravy 170 000 Kč
    - cestovné 10 000 Kč
    - odměna za výdej povolenek 9 000 Kč
    - krmivo pro ryby 200 Kč
    - nájemné 4 200 Kč
    - nákup pracovního nářadí 16 000 Kč
    - náklady na údržbu rybářských a hosp. budov 500 Kč
    Celkem 209 900 Kč
III. Rozdíl: + zisk  - ztráta 0 Kč
       

Výroční členská schůze se konala 15.3.2014 v sále vlašimského kina za účasti 56 našich členů (účast 19,1%). Usnesení a rozpočet pro rok 2014 zde:

 

U S N E S E N Í

Výroční členské schůze místní organizace Českého rybářského svazu Vlašim konané dne 15.3.2014 , které vzešlo z přednesených zpráv o činnosti, diskusních příspěvků a plánů pro rok 2014.

Zvolila na čtyřleté funkčí období (2014 – 2018):

    1. Členy výboru MO: Ladislav Vondráček, Aleš Truhlář, Zdeněk Peroutka, Josef Kuklík, Stanislav Zákostelný, Jiří Mašín, Karel Vladyka, Zdeněk Partyka, Martin Suchopar, Patrik Truhlář, Viktor Herwig, Vobecký František, Jindrák Petr, Povolný Oldřich

    2. Členy Dozorčí komise: Petr Holeček ml., Petr Holeček st., Zdeněk Jindrák, Plachý Jaroslav, Jirásek Pavel

A) Bere na vědomí:

     1.   Zprávu mandátové komise

     2.   Zprávu dozorčí komise

     3.   Zprávu o plnění rozpočtu místní organizace za rok 2013

B) Schvaluje:

     1.  Zprávy o činnosti místní organizace za rok 2013

     2.  Účetní zprávu za rok 2013

     3.  Rozpočet místní organizace na rok 2014

     4. Delegáta místní organizace na konferenci SÚS (Ladislav Vondráček), jeho náhradníka (Aleš Truhlář) a navrhuje delegáta do republikového sněmu (Ladislav Vondráček)

C) Ukládá výboru místní organizace:

   1. Ve své práci vycházet z plánu práce, plánu hospodaření a usnesení, které byly schváleny touto schůzí.

   2.   Zachovat společný rybolov a svojí činností podporovat jednotu ČRS.

   3.  Zápisné u nových členů se stanovuje na 200 Kč. Členský pracovní příspěvek plní nový člen v tomto roce pro příští rok.

    4. Členský pracovní příspěvek člena pro rok 2014 činí 10 hod. Plní se převážně v období jarních a podzimních brigád. Možnost jeho plnění v jiném termínu je možno dohodnout na výboru místní organizace. Od příspěvku jsou osvobozeni členové v plném invalidním důchodu, ZTP, ZTP-P, ženy, mládež do 18-ti let včetně a ostatní od 62 let věku včetně (platí pro rok, kdy je dosaženo daného věku). O případném dalším zproštění rozhoduje na základě žádosti výbor místní organizace. Pracovní příspěvek je možno nahradit finančně (§ 4 odst. 2 písmeno d Stanov ČRS) a to částkou 50 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

    5. Rekreační pobyt členů v našem rekreačním zařízení na Slapech bude v roce 2014 při týdenním pobytu v jedné buňce účtován za 1000 Kč. Rezervace termínů na hlavní sezónu se provádí od začátku roku a musí být zaplacena do konce měsíce května. V případě, že bude buňka pro týdenní pobyt neobsazena, pronajme se členovi na víkend za 300 Kč. Pobyt nečlenů bude účtován zvýšením poplatku o 100%. Spotřebovaná elektrická energie se účtuje zvlášť a to částkou 8,50 Kč za 1 kWh. Pro rok 2014 bude umožněn pobyt členům MO Soutice za stejných finančních podmínek jako členům MO Vlašim. Rezervace termínů pro nečleny MO Vlašim je možná od 17.4.2014.

    6.  Místenky na revír 411 105 Sedlický potok 1 – Vodárenská předzdrž Němčice budou vydávány členům za podmínek:

                10ks časových místenek bude vydáváno v pondělí od 18:00 do 19:00 hod. a ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod. ve výdejně povolenek v Domě rybářů na základě předložení členského průkazu MO Vlašim podle pravidla: 1 rybář (případně jeho zástupce) – 1 členský průkaz – 1 místenka na 1 termín. Volné termíny je možné zamlouvat vždy ve čtvrtek v době výdejních hodin ve výdejně povolenek. Termín odevzdání místenky zpět výdejci je nejpozději do 15:00 hod. před zahájením výdeje v následujícím termínu (místenka vydaná ve čtvrtek musí být vrácena nejpozději v 15:00 následující pondělí a místenka vydaná v pondělí musí být vrácena nejpozději v 15:00 následující čtvrtek výdejci). Tímto způsobem má každý rybář nárok na zamluvení termínu místenky maximálně šestkrát za kalendářní rok! V případě neodevzdání místenky v termínu nebude místenka v kalendářním roce tomuto členovi již vydána a zamluvené termíny tohoto člena budou stornovány. V případě neobjednané místenky bude tato vydána 1. členovi, který se ve výdejní dobu dostaví k výdejci a tento termín nebude započítáván členovi do kvóty 6ks místenek za kalendářní rok. První výdejní den je 20. 3. 2014.

7. Stanovuje se poplatek za odevzdání nedostatečně vyplněného nebo nevyplněného případně pozdě odevzdaného Sumáře úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu) ve vracené Povolence k lovu ryb na 100 Kč. Poplatek bude zaplacen při placení členského příspěvku. Poplatek slouží na uhrazení zvýšených administrativních nákladů vynaložených na dodatečné zpracování. V případě neuhrazení nebude vydána členovi povolenka k lovu ryb. Řádně vyplněný Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu) ve vracené Povolence k lovu ryb za rok 2014 je nutné vrátit zpět výdejci povolenek nejpozději do 15. 1. 2015.

8. Stanovit pro rok 2015 nejmenší lovnou míru kapra na revíru 411 006 Blanice Vlašimská 1 a 2 na 40cm a toto rozhodnutí sdělit SÚS pro uvedení v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva pro rok 2015.

9. Usilovat o udržení stávajících zařízení místní organizace. Současný majetek dále zvelebovat a pro budoucnost zajistit jeho právní zabezpečení proti případnému zneužití v neprospěch ČRS.

10. Dohlížet na čistotu vody v revírech a chovných zařízeních. Na tomto úseku spolupracovat s Českým svazem ochránců přírody a odborem Životního prostředí Městského úřadu Vlašim.

 

 

R O Z P O Č E T   na rok 2014  
       
I. Příjmy a výnosy celkem 438 050 Kč
  A. Činnost organizace - správa:  
    - příspěvkové známky 110 000 Kč
    - zápisné, legitimace 6 500 Kč
    - příspěvek SÚS na závodní činnost 3 000 Kč
    - úhrada za neodpracovaný pracovní příspěvek 45 000 Kč
    - úrok od banky z běžného účtu 200 Kč
    - jiné příjmy 10 000 Kč
    Celkem 174 700 Kč
  B. Rekreační zařízení MO:  
    - nájemné za užívání chaty 45 000 Kč
    - úhrada nájemců za spotřebovanou elektřinu 13 000 Kč
    Celkem 58 000 Kč
  C. Rybochovné zařízení a revíry:  
    - plánované zarybnění revírů od SÚS 160 000 Kč
    - plánovaná režie na revírech od SÚS 37 350 Kč
    - odměna za výdej povolenek od SÚS 8 000 Kč
    Celkem 205 350 Kč
II. Výdaje a náklady celkem 438 050 Kč
  A. Činnost organizace - správa:  
    - odvod z příspěvkových známek SÚS 60 000 Kč
    - pojištění, bankovní poplatky 8 000 Kč
    - poštovné, telefon 3 600 Kč
    - schůzová činnost 200 Kč
    - školení funkcionářů 200 Kč
    - kancelářské potřeby 250 Kč
    - ostatní výdaje 400 Kč
    - cestovné na řízení MO 2 500 Kč
    - odměny vč. daně + slevy povolenek 60 000 Kč
    - závodní činnost a mládež 25 000 Kč
    - el. energie 23 000 Kč
    - údržba Domu Rybářů čp. 436 vč. odměn 10 000 Kč
    Celkem 193 150 Kč
  B. Rekreační zařízení MO:  
    - údržba chaty a buňky 10 000 Kč
    - pojištění, daň, odvoz odpadu 3 500 Kč
    - elektrická energie 7 000 Kč
    - cestovné 7 000 Kč
    - odměna za výdej poukazů 2 000 Kč
    - odměny brigády vč. daně 2 000 Kč
    Celkem 31 500 Kč
  C. Rybochovná zařízení a revíry:  
    - nákup plůdku a násad včetně dopravy 170 000 Kč
    - cestovné 10 000 Kč
    - odměna za výdej povolenek 8 000 Kč
    - krmivo pro ryby 200 Kč
    - pojištění, nájemné, el. energie 4 200 Kč
    - nákup pracovního nářadí 500 Kč
    - odměny za práci vč. daně 20 000 Kč
    - náklady na údržbu rybářských a hosp. budov 500 Kč
    Celkem 213 400 Kč
III. Rozdíl: + zisk  - ztráta 0 Kč

V neděli 13.10.2013 se na slovenské nádrži Čerenec konal největší závod mladých závodníků v LRU přívlač na Slovensku - Sports Salmo Spinning Cup EU. Spolu s reprezentací ČR se ho zúčastnili dva naši členové - Patrik Truhlář v kategorii U18 (15-18 let) a Daniela Truhlářová v kategorii 6-10 let. Patrik Truhlář byl v kategorii U18 nejlepší z našeho reprezentačního výběru a obsadil 5. místo. Daniela Truhlářová ve své kategorii s velkým náskokem zvítězila! Oběma moc gratulujeme!

Zleva: M. Vavrinec (2. místo), D. Truhlářová (1. místo), M. Kabát (3. místo), D. Humaj (4. místo)

 

Dalšího velkého úspěchu v LRU přívlač dosáhla naše členka Daniela Truhlářová (10 let) na Mistrovství ČR dorostu, které se konalo ve dnech 13. - 15. září 2013 v Plzni na řece Radbuze, kde, přestože byla nejmadší účastnicí celého Mistrovství, obsadila v kategorii U14 (do 14-ti let) krásné 3. místo! Mistrovství se zúčastnili také dva naši reprezentanti v kategorii U18 (do 18-ti let), kde obsadil Patrik Truhlář 9. místo a Petr Holeček 12. místo. Všem moc gratulujeme!

 

Zleva: Michal Mareš (2. místo), Jan Nový (1. místo), Daniela Truhlářová (3. místo)

 

Velkého úspěchu dosáhl na Mezinárodním mistrovství Slovenska v LRU přívlač náš člen Patrik Truhlář, který zde obsadil v kategorii U18 (do 18-ti let) skvělé druhé místo. Tento úspěch byl umocněn i výsledky ostatních reprezentantů ČR, kteří v této kategorii obsadili kompletní stupně vítězů! Mistrovství se uskutečnilo v sobotu 29. 6. 2013 nedaleko Trenčína na krásné řece Vlára. Moc blahopřejeme!

Zleva: Patrik Truhlář (2. místo), Jan Jíška (1. místo), Michal Machálek (3. místo) - všichni ČR

 

V sobotu 9. 3 2013 se za účasti 60-ti našich členů (účast 19,28%) uskutečnila Výroční členská schůze. Usnesení a rozpočet pro rok 2013 zde:

 

U S N E S E N Í

Výroční členské schůze místní organizace Českého rybářského svazu Vlašim konané dne 9.3.2013 , které vzešlo z přednesených zpráv o činnosti, diskusních příspěvků a plánů pro rok 2013. 

A) Bere na vědomí:

     1.   Zprávu mandátové komise

     2.   Zprávu dozorčí komise

     3.   Zprávu o plnění rozpočtu místní organizace za rok 2012

B) Schvaluje:

     1.   Zprávy o činnosti místní organizace za rok 2012

     2.   Účetní zprávu za rok 2012

     3.   Rozpočet místní organizace na rok 2013

     4.   Delegáta místní organizace na jednání orgánů ČRS – předseda

     C) Ukládá výboru místní organizace:

1. Ve své práci vycházet z plánu práce, plánu hospodaření a usnesení, které byly schváleny touto schůzí.

     2. Zachovat společný rybolov a svojí činností podporovat jednotu ČRS.

3. Zápisné u nových členů se stanovuje na 200 Kč. Členský pracovní příspěvek plní nový člen v tomto roce pro příští rok.

4. Členský pracovní příspěvek člena pro rok 2013 činí 10 hod. Plní se převážně v období jarních a podzimních brigád. Možnost jeho plnění v jiném termínu je možno dohodnout na výboru místní organizace. Od příspěvku jsou osvobozeni členové v plném invalidním důchodu, ZTP, ZTP-P, ženy, mládež do 18-ti let a ostatní od 62 let věku. O případném dalším zproštění rozhoduje na základě žádosti výbor místní organizace. Pracovní příspěvek je možno nahradit finančně (§ 4 odst. 2 písmeno d Stanov ČRS) a to částkou 50 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

5. Rekreační pobyt členů v našem rekreačním zařízení na Slapech bude v roce 2013 při týdenním pobytu v jedné buňce účtován za 1000 Kč. Rezervace termínů na hlavní sezónu se provádí od začátku roku a musí být zaplacena do konce měsíce května. V případě, že bude buňka pro týdenní pobyt neobsazena, pronajme se členovi na víkend za 300 Kč. Pobyt nečlenů bude účtován zvýšením poplatku o 100%. Spotřebovaná elektrická energie se účtuje zvlášť a to částkou 7,50 Kč za 1 kWh. Pro rok 2013 bude umožněn pobyt členům MO Soutice za stejných finančních podmínek jako členům MO Vlašim. Rezervace termínů pro nečleny MO Vlašim je možná od 16.4.2013.

6.  Místenky na revír 411 105 Sedlický potok 1 – Vodárenská předzdrž Němčice budou vydávány členům za podmínek: 

10ks časových místenek bude vydáváno v pondělí od 18:00 do 19:00 hod. a ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod. ve výdejně povolenek v Domě rybářů na základě předložení členského průkazu MO Vlašim podle pravidla: 1 rybář (případně jeho zástupce) – 1 členský průkaz – 1 místenka na 1 termín. Volné termíny je možné zamlouvat vždy ve čtvrtek v době výdejních hodin ve výdejně povolenek. Termín odevzdání místenky zpět výdejci je nejpozději do 15:00 hod. před zahájením výdeje v následujícím termínu (místenka vydaná ve čtvrtek musí být vrácena nejpozději v 15:00 následující pondělí a místenka vydaná v pondělí musí být vrácena nejpozději v 15:00 následující čtvrtek výdejci). Tímto způsobem má každý rybář nárok na zamluvení termínu místenky maximálně pětkrát za kalendářní rok! V případě neodevzdání místenky v termínu nebude místenka v kalendářním roce tomuto členovi již vydána a zamluvené termíny tohoto člena budou stornovány. V případě neobjednané místenky bude tato vydána 1. členovi, který se ve výdejní dobu dostaví k výdejci a tento termín nebude započítáván členovi do kvóty 5ks místenek za kalendářní rok.

7. Stanovuje se poplatek za odevzdání nedostatečně vyplněného nebo nevyplněného případně pozdě odevzdaného Sumáře úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu) ve vracené Povolence k lovu ryb na 100 Kč. Poplatek bude zaplacen při placení členského příspěvku. Poplatek slouží na uhrazení zvýšených administrativních nákladů vynaložených na dodatečné zpracování. V případě neuhrazení nebude vydána členovi povolenka k lovu ryb. Řádně vyplněný Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu) ve vracené Povolence k lovu ryb za rok 2013 je nutné vrátit zpět výdejci povolenek nejpozději do 15. 1. 2014.

8. Stanovit pro rok 2014 nejmenší lovnou míru kapra na revíru 411 006 Blanice Vlašimská 1 a 2 na 40cm a toto rozhodnutí sdělit SÚS pro uvedení v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva pro rok 2014.

9. Usilovat o udržení stávajících zařízení místní organizace. Současný majetek dále zvelebovat a pro budoucnost zajistit jeho právní zabezpečení proti případnému zneužití v neprospěch ČRS.

10. Dohlížet na čistotu vody v revírech a chovných zařízeních. Na tomto úseku spolupracovat s Českým svazem ochránců přírody a odborem Životního prostředí Městského úřadu Vlašim.

 

Český rybářský svaz místní organizace Vlašim

 

 

 

 

 

R O Z P O Č E T   na rok 2013

 

 

 

 

 

I.

Příjmy a výnosy celkem

431 550 Kč

 

A.

Činnost organizace - správa:

 

 

 

- příspěvkové známky

110 000 Kč

 

 

- zápisné, legitimace

6 000 Kč

 

 

- příspěvek SÚS na závodní činnost

3 000 Kč

 

 

- úhrada za neodpracovaný pracovní příspěvek

44 000 Kč

 

 

- úrok od banky z běžného účtu

200 Kč

 

 

- jiné příjmy

5 000 Kč

 

 

Celkem

168 200 Kč

 

B.

Rekreační zařízení MO:

 

 

 

- nájemné za užívání chaty

45 000 Kč

 

 

- úhrada nájemců za spotřebovanou elektřinu

11 000 Kč

 

 

Celkem

56 000 Kč

 

C.

Rybochovné zařízení a revíry:

 

 

 

- plánované zarybnění revírů od SÚS

160 000 Kč

 

 

- plánovaná režie na revírech od SÚS

39 350 Kč

 

 

- odměna za výdej povolenek od SÚS

8 000 Kč

 

 

Celkem

207 350 Kč

II.

Výdaje a náklady celkem

431 400 Kč

 

A.

Činnost organizace - správa:

 

 

 

- odvod z příspěvkových známek SÚS

60 000 Kč

 

 

- pojištění, bankovní poplatky

7 000 Kč

 

 

- poštovné, telefon

3 600 Kč

 

 

- schůzová činnost

500 Kč

 

 

- školení funkcionářů

1 000 Kč

 

 

- kancelářské potřeby

500 Kč

 

 

- ostatní výdaje

500 Kč

 

 

- cestovné na řízení MO

3 500 Kč

 

 

- odměny vč. daně + slevy povolenek

50 000 Kč

 

 

- závodní činnost a mládež

15 000 Kč

 

 

- el. energie

17 000 Kč

 

 

- údržba Domu Rybářů čp. 436 vč. odměn

15 000 Kč

 

 

Celkem

173 600 Kč

 

B.

Rekreační zařízení MO:

 

 

 

- údržba chaty a buňky

10 000 Kč

 

 

- pojištění, daň, odvoz odpadu

2 800 Kč

 

 

- elektrická energie

9 000 Kč

 

 

- cestovné

7 000 Kč

 

 

- odměna za výdej poukazů

2 000 Kč

 

 

- odměny brigády vč. daně

2 000 Kč

 

 

Celkem

32 800 Kč

 

C.

Rybochovná zařízení a revíry:

 

 

 

- nákup plůdku a násad včetně dopravy

170 000 Kč

 

 

- cestovné

15 000 Kč

 

 

- odměna za výdej povolenek

8 000 Kč

 

 

- krmivo pro ryby

1 000 Kč

 

 

- pojištění, nájemné, el. energie

4 500 Kč

 

 

- nákup pracovního nářadí

500 Kč

 

 

- odměny za práci vč. daně

25 000 Kč

 

 

- náklady na údržbu rybářských a hosp. budov

1 000 Kč

 

 

Celkem

225 000 Kč

III.

Rozdíl: + zisk  - ztráta

150 Kč

 

O víkendu 29. a 30.10.2012 se na Berounce pod Křivoklátem uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů v LRU přívlač. Z naší organizace se ho zúčastnili 3 závodníci  v kategorii U18 (do 18-ti let) - Patrik Truhlář, Petr Kotouček a Petr Holeček a 1 závodnice v kategorii U14 (do 14-ti let) - Daniela Truhlářová. Skvělého úspěchu dosáhl v kategorii U18 Patrik Truhlář, který obsadil skvělé 2. místo a také Petr Kotouček, který obsadil 4. místo. Nezklamali nás ani devátý Petr Holeček a třináctá Daniela Truhlářová. Moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší organizace!

  

V letošním roce se opět naši členové Daniela a Patrik Truhlářovi spolu s reprezentačním výběrem ČR zúčastnili ve dnech 30.6. a 1.7.2012 Mezinárodního mistrovství Slovenska juniourů v LRU - přívlač. Patrik Truhlář obsadil v kategorii U18 (do 18-ti let) 8. místo. V kategorii U10 (do 10-ti let) dosáhla velkého úspěchu Daniela Truhlářová, která obsadila krásné 3. místo. Oběma moc gratulujeme a děkujeme za vzornou repezentaci ČR!

 
 
Výroční členská schůze se konala dne 10.3.2012 od 9 hod. v sále vlašimského kina za účasti 73 členů naší organizace (účast 22,4% členů). Usnesení VČS a Rozpočet na rok 2012 jsou zde:
 
 
Ve dnech 15. a 16.10.2011 se naši dva členové Patrik Truhlář a Daniela Truhlářová zůčastnili spolu juniorskou reprezentací ČR LRU - přívlač Mezinárodního mistrovství Slovenska juniorů v LRU - přívlač. Patrik obsadil v kategorii do 18-ti let 15. místo a Daniela byla v kategorii do 10-ti let (Zlatý pstrúžik) pátá. Oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší organizace i České republiky!
 
 
Dne 14.5.2011 pořádá naše organizace krajskou divizi v LRU muška, přijďte se podívat! Propozice zde:
 
 
Z důvodu nasazení ryb a konání dětských rybářských závodů vyhlašuje výbor MO ČRS Vlašim zákaz rybolovu a hájení ryb na revíru 411 006 (Blanice Vlašimská 1 a 2) ve Vlašimském parku od jezu u Znosimské brány k jezu u Domašínského mostu od 30.4.2011 do 8.5.2011 včetně.
 
V sobotu 12. 3. 2011 od 9:00 se v sále vlašimského kina konala Výroční členská schůze. Usnesení VČS a Rozpočet pro rok 2011 zde:
 
 
 
 16. 9. 2010 - Vypsány termíny podzimních brigád, více zde
 
V sobotu 26. 6. 2010 se uskutečnil další ročník tradičních dětských rybářských závodů, více zde
 
25.3.2010 - Vypsány termíny jarních brigád, více zde
 
Dne 6. 3. 2010 se v sále vlašimského kina konala Výroční členská schůze
TOPlist